Grote donaties door Wereldwinkel Doorn

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van in totaal 51.250 euro gedoneerd aan een negental organisaties met verwante doelstellingen:

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Stichting Anak-Anak Lombok Timur

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 9.555 euro aan Stichting Anak-Anak Lombok Timur gedoneerd. Het bedrag zal ten goede komen aan het verbeteren van de leefomstandigheden voor kinderen en hun families op Oost Lombok.

Stichting Anak-Anak Lombok Timur

Onze stichting stelt zich tot doel donaties in te zamelen die geheel ten goede komen aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden en het toekomstperspectief van de kinderen en hun families op Oost Lombok in Indonesië. De donaties worden in nauwe samenwerking met onze lokale partnerorganisatie geheel ingezet voor projecten waar de kinderen van Oost Lombok en hun families echt baat bij hebben: zo bouwen we eenvoudige waterdichte woningen voor de allerarmsten en zetten we sanitaire voorzieningen op. Tevens hebben we in de achterliggende jaren een basisschool en een medische post gerealiseerd en zetten we initiatieven op waardoor de lokale bevolking zelfstandig een inkomen kan realiseren. Bijvoorbeeld door vrouwen een opleiding ”kleren maken” aan te bieden inclusief een naaimachine waarmee ze duurzaam in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Op de pagina ”onze projecten” ziet u wat onze stichting bijdraagt aan Oost-Lombok. Een breed scala aan projecten en activiteiten die er voor zorgt dat de inwoners de benodigde ondersteuning krijgen, zodat ze een geheel zelfstandig en goed bestaan kunnen opbouwen.

Door goed te luisteren naar de lokale bevolking met betrekking tot hoe we hen het beste kunnen ondersteunen, voorkomen we dat wij hen onze Westerse ideeën opdringen. Op deze manier kunnen we de bewoners van Oost Lombok op een zeer respectvolle en optimale wijze de benodigde hulp bieden. Door onze ”kleinschaligheid” en de lokale samenwerking zorgen wij er voor dat alle donaties voor (meer dan!) 100% lokaal ingezet worden.

Veel meer informatie over het werk van Stichting Anak-Anak Lombok Timur is te vinden op haar website: http://www.anak-anak-lombok-timur.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Stichting Madat Nepal

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 9.555 euro aan Stichting Madat Nepal gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor het uitvoeren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Nepal. Vrij vertaald betekent Madat Nepal ‘Hulp aan Nepal‘.

Stichting Madat Nepal

Madat Nepal is een in 1992 opgerichte ANBI stichting voor het financieren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Nepal. Op het gebied van onderwijs bouwen we ook na de aardbeving in 2015 nog altijd nieuwe scholen en financieren we de salarissen van onderwijzers, in de loop van de tijd zijn daar bibliotheekjes en het bekostigen van onderwijsondersteunende trainingen voor leraren bijgekomen.


Op het gebied van gezondheidszorg hebben wij in berggebied verschillende mobiele gezondheidskampen voor oog- tand- en kno-zorg georganiseerd en gefinancierd. Voor de leerlingen van de door ons gebouwde scholen en de nabij gelegen omgeving is er gezondheidsonderzoek bijgekomen. Na het onderzoek zijn er altijd leerlingen die een bril nodig hebben en ook bekostigen wij voor de leerlingen met oorproblemen bijvoorbeeld een operatie van een trommelvlies perforatie.


We hebben ook een beperkt aantal lokale drinkwaterprojecten uitgevoerd. Gebrek aan goed drinkwater is in het berggebied vaak een groot probleem, maar de drinkwaterproblematiek is voor ons vaak lastig op te lossen, doordat de problemen meestal niet lokaal zijn, er veel geld en expertise nodig is en het ook politiek ingewikkeld kan liggen. Daarnaast hebben we aandacht gegeven aan inkomsten genererende projecten.


In het geval dat we individuele hulp hebben gegeven, zoals het bekostigen van opleidingen, is dat altijd gekoppeld geweest aan een of andere vorm van return service aan de gemeenschap. In de loop der jaren zijn we naast onze hoofddoelen ingegaan op enkele verzoeken, zoals de bouw van een dagcentrum voor en de zorg van meervoudig gehandicapte kinderen.


De bestuursleden en de nauw betrokkenen doen alles op vrijwillige basis. Het bijzondere van stichting Madat Nepal is dat er vijfentwintig jaar lang sprake is geweest van geen overhead. Elke euro die gedoneerd werd, ging namelijk voor de volle 100% naar Nepal. Dit was mogelijk omdat de dochterstichting, Madat Nepal Handel, alle overhead voor haar rekening nam. Madat Nepal Handel was een door de landelijke vereniging van wereldwinkels erkende importeur van Fair Trade artikelen uit Nepal, maar is begin 2017 failliet gegaan. Voortaan zullen wij dan ook een ANBI stichting zijn met een minimale overhead.

Veel meer informatie over het werk van Madat Nepal is te vinden op haar website: http://www.madatnepal.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Liliane Fonds

Stichting Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 8.686 euro aan het Liliane Fonds gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor het project Onderwijs voor Iedereen! in Kameroen.

Het Liliane Fonds in Kameroen

In 2019 ondersteunen wij in Kameroen bijna 2.600 kinderen met een handicap.

Partnerorganisatie

Om de hulp te realiseren, werkt het Liliane Fonds samen met professionele partnerorganisaties in de directe leefomgeving van het kind. Dat doen we heel bewust! De door ons geselecteerde partnerorganisaties zijn sterke en solide partners. Zij hebben als geen ander oren, ogen en daadkracht in de omgeving van het kind. Binnen de partnerorganisatie regelt een team van deskundigen het individueel persoonlijk opgesteld revalidatieplan voor het kind. Het programma in Kameroen wordt uitgevoerd door 21 lokale partnerorganisaties.

Partnerorganisatie Cameroon Baptist Convention

Een van de partnerorganisaties in Kameroen is de Cameroon Baptist Convention. Met name met de gezondheidstak van deze organisatie werkt het Liliane Fonds al sinds 2015 samen. De Cameroon Baptist Convention Health Services (CBCHS) werd meer dan 60 jaar geleden opgericht in een klein dorp, Mbem, in het Noordwesten van Kameroen. De organisatie is intussen actief in 6 van de 10 provincies van Kameroen.
In haar programma met het Liliane Fonds werkt CBCHS aan een inclusieve samenleving, waarin mensen met een handicap gewoon meedoen en meetellen. Ook op het gebied van onderwijs.

Project “Onderwijs voor Iedereen!”

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit is, door alle landen van de wereld, vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch is dit lang niet altijd het geval. 90% van de kinderen met een handicap gaat niet naar school. In Kameroen zijn dit naar schatting 720.000 kinderen.

Om hier verandering in te brengen is bewustwording van ouders, schoolleiders en docenten, en de omgeving nodig. Een handicap is géén vloek of straf van God. Het kind moet centraal staan en niet de handicap. De focus moet liggen op wat de kinderen wél kunnen. Daarnaast moeten er voldoende hulpmiddelen zijn en de scholen moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

Het project ‘Onderwijs voor Iedereen’ richt zich op al deze aspecten. Het streven is om binnen 3 jaar:

  • 15 scholen toegankelijk te maken. Trappen worden vervangen door hellingbanen, toiletten worden aangepast, deuren worden verbreed en er komen hulpmiddelen voor bijvoorbeeld dove en blinde kinderen.
  • De directeuren van de scholen bewust te maken van de problematiek van de kinderen en jongeren met een handicap. Zij moeten openstaan voor een inclusieve school en veranderingen willen aanbrengen.
  • 110 leerkrachten op te leiden om inclusief les te kunnen geven. Zij krijgen inzicht in de achtergrond van de verschillende handicaps, zij leren de problemen te herkennen en hiermee om te gaan.
  • Ouderbijeenkomsten te organiseren. Hier wordt gesproken over hun rol binnen de acceptatie (in het gezin en omgeving), opvoeding en scholing van hun kinderen.

Mediacampagnes zullen het geheel ondersteunen. Door lokale radiostations, brochures en posters wordt binnen de verschillende gemeenschappen aan bewustwording gewerkt en aandacht gevraagd voor het belang van inclusief onderwijs.

Kosten

Voor dit 3 jarige project is een bijdrage gevraagd van gemiddeld € 50.000 / jaar. Van onze partnerorganisatie Cameroon Baptist Convention ontvangen wij ieder half jaar een uitgebreide rapportage over het verloop van het project. Deze rapportage wordt gedeeld met onze donateurs.
Uw donatie: Voor het monitoren en evalueren van het project door o.a. het ontwerpen van een database, screening op scholen, besprekingen met betrokkenen en bijeenkomsten met deelnemers is voor 2019 een bijdrage van € 8.385,- gevraagd. Uw donatie zal hiervoor worden bestemd.

Status

Het project is in 2018 in gang gezet. De resultaten zijn veelbelovend. De leerkrachten hebben meer begrip voor de kinderen met een handicap, hebben meer kennis van de verschillende methodes en hulpmiddelen om hen te helpen. Zij zijn enthousiast en dragen hun ervaring en kennis ook over aan docenten die hier nog niet mee bekend zijn.

Aanpassing van een school

Bovenstaand ziet u een oud schoolgebouw wat helemaal wordt aangepast voor inclusief onderwijs. Het is bijna gereed. Alle klaslokalen zijn toegankelijk voor kinderen met een handicap. Zo zijn de ruimtes geschikt voor rolstoelen en andere hulpmiddelen en toiletten hebben beugels.
In dit gebouw is ook een resource-room. Binnen dit lokaal zijn veel hulpmiddelen voor onderwijs aan blinde en dove kinderen beschikbaar. De ruimte wordt gebruikt als een trainingscentrum voor de onderwijzers. Hier leren zij de verschillende hulpmiddelen kennen en leren zij die goed te gebruiken. Dit project is door een van onze maatschappelijke partners gefinancierd.

Harison, kan weer naar school

Harison is blind. Met behulp van hulpmiddelen als een braillepen en speciaal papier kan hij aantekeningen maken en de lessen volgen.

Harison (19) werd rond zijn zevende jaar in korte tijd blind. Hij ging toen al naar school, maar zijn ouders hielden hem nadien thuis. Ze waren ervan overtuigd dat hij behekst was en zochten hulp bij lokale medicijnmannen. Helaas zonder succes. In die tijd was Harison redelijk wanhopig, hij wilde zo graag naar school. Zijn vader verbood het hem, onder het mom dat er dan iets ergs zou gebeuren. Pas toen de vader van Harison overleed ging zijn moeder actief op zoek naar hulp.

Een hulpverlener van een van de partnerorganisaties kwam in contact met haar. Hij overtuigde de moeder en de omgeving dat Harison niet behekst was. De hulpverlener zorgde er ook voor dat hij terecht kon op een inclusieve school. Hier leerde hij lopen met een blindenstok, brailleschrift en een aantal praktische zaken waarmee blinde kinderen te maken krijgen. Nu doet Harison mee met de gewone schoollessen in de klas.

Harison is ouder dan de andere kinderen, maar dat maakt hem niets uit. Hij is in zijn omgeving nu volledig geaccepteerd. Hij maakt er vrienden en is een voorbeeld voor zijn klasgenoten. Harison zit in het eerste jaar van de Secundary school en is vast van plan iets van zijn leven te maken. Dat gaat hem lukken, zijn familie staat nu helemaal achter hem.

Liliane Fonds

Kinderen met een handicap horen erbij
Dit is de visie ofwel de toekomstdroom van het Liliane Fonds: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen – thuis en in hun gemeenschap – en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft.

Zover is het nog niet. Zeker niet in de armste gebieden van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daar woont 85 procent van alle kinderen met een beperking. Dat is geen toeval! Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt omgekeerd tot nog meer armoede. Kosten lopen op, mogelijkheden – voor onderwijs, werk, een maatschappelijk leven – nemen verder af. Doordat hulpmiddelen onbetaalbaar zijn en gebouwen onneembare vestingen, maar vooral door sociale uitsluiting. Vaak keert de gemeenschap zich af van kinderen met een beperking en van het gezin waartoe ze behoren. De oorzaak: vooroordelen en taboes.

We kunnen de vicieuze cirkel doorbreken
Miljoenen kinderen en hun naasten zitten gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en handicap. Dat mag niet zo blijven en dat hoeft ook niet. Samen met anderen zullen we deze cirkel doorbreken. Onze toekomstdroom kan uitkomen.

Veel meer informatie over het werk van het Liliane Fonds is te vinden op haar website: https://www.lilianefonds.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Stichting Sibusiso

Stichting Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 6.949 euro aan Stichting Sibusiso gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor verlenen van hulp aan verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families in Tanzania.

Update

Op 12 november 2019 is het laatste restant van het overschot van Wereldwinkel Doorn, een bedrag van 444,90 euro, toegevoegd aan de eerdere donatie aan Stichting Sibusiso. Hiermee komt de totale donatie op 7.394 euro.

Stichting Sibusiso

Sibusiso streeft ernaar het taboe rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten. Sibusiso maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of culturele achtergrond van kinderen.

Het Sibusiso programma in Tanzania is een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families. Sibusiso is een centrum waar kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma ‘community based’, wat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de kinderen vandaan komen, actief is.

Het bestuur van de Stichting Sibusiso (zowel in Nederland als in Tanzania) bestaat uit een team van ‘professionele’ vrijwilligers. Dit betekent minimale overheadkosten, zodat alle gelden ten goede komen van het Sibusiso project. Alle inkomsten worden volledig aangewend voor het Sibusiso project in Tanzania.

Veel meer informatie over het werk van Stichting Sibusiso is te vinden op haar website: https://www.sibusiso.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Watoto Nederland

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 5.212 euro aan Watoto Nederland gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor het verlenen van hulp aan achtergelaten baby’s kinderen en kwetsbare vrouwen in Oeganda.

Stichting Watoto Child Care Ministries Nederland

Watoto redt achtergelaten baby’s kinderen en kwetsbare vrouwen in Oeganda. Door een breed pakket aan zorg en hulp wordt de volgende generatie leiders grootgebracht. Zij dragen op hun beurt bij aan de opbouw van hun land.

Model
Watoto is geen weeshuis in de traditionele zin van het woord. Het is een kerk die in actie kwam toen vele kinderen in nood waren. We bouwen huizen voor kinderen die hun familie zijn kwijtgeraakt of die om welke reden dan ook erg kwetsbaar zijn. Elk Watoto gezin bestaat uit een moeder (veelal een weduwe) die maximaal 8 kinderen, van 2 jaar of ouder, verzorgt. Baby Watoto vangt de baby’s tot 2 jaar op.
Het model is ontworpen om niet alleen in de fysieke behoeften van het kind te voorzien. Het geeft ook al het andere wat nodig is om ze groot te brengen tot volwaardige, verantwoordelijke, integere en doelgerichte christenen.

Fysiek
Kinderen krijgen kleding, voedsel en een thuis. We creëren doelbewust een gezinssituatie, zodat ze liefde en respect leren hebben voor hun moeder en broertjes en zusjes. Dit stelt ze in staat om op te groeien in een gezonde, functionele omgeving. Elk kind heeft een eigen bed en een eigen plek voor zijn of haar spulletjes. Hierdoor leren ze omgaan met eigen bezit en het nemen van verantwoordelijkheid.

Onderwijs
Een goede school bereidt de kinderen voor op het leven in de maatschappij. We vormen het karakter en de carrière. Elk Watoto dorp heeft een school voor de kinderen uit het dorp en de omgeving. We leveren kwalitatief goede onderwijs. Samen met ouders en voogden kijken we hoe we de kinderen het beste kunnen helpen. Technische trainingen en beroepsonderwijs zijn beschikbaar voor de oudere kinderen.

Gezondheidszorg
Elk dorp heeft een medische kliniek. Hier mogen kinderen uit het Watoto dorp en uit de naastgelegen dorpen gebruik van maken. De kliniek voorziet in de dagelijkse gezondheidszorg. Regelmatig bezoeken medische teams de klinieken voor specifiekere behandelingen.

Sociale en geestelijke ontwikkeling
Elk Watoto dorp heeft een multifunctioneel centrum dat onder andere wordt gebruikt als kerkgebouw. Een voorganger van Watoto Church overziet dit onderdeel. In kleinere huisgroepen komen kleinere groepen mensen wekelijks samen om over God te praten, te zingen, dansen en bidden.
We gebruiken het centrum ook voor buitenschoolse activiteiten, die de psychosociale ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Jeugdwerkers organiseren individuele of groepsactiviteiten. Ze helpen de kinderen met het verwerken van bijvoorbeeld traumatische ervaringen.

Veel meer informatie over het werk van Watoto Nederland is te vinden op haar website: http://www.watotonederland.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan ZOA

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 5.212 euro aan ZOA gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor hulp aan mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen.

ZOA

Samen staan we klaar voor slachtoffers van rampen en oorlogen

Wist u dat wereldwijd bijna 70 miljoen mensen op de vlucht zijn?

In deze wereld vol conflicten en natuurrampen ondersteunt ZOA mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. We werken in 16 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Omdat we in de gebieden zelf actief zijn, weten we wat de mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten we ons op zowel noodhulp als wederopbouw.

De wederopbouw doen we samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken betrekken we bij ons werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit. En realiseren we een stabiele basis voor de toekomst.

Samen zetten we ons in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden. Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter. We hopen dat u ons hierbij wilt ondersteunen!

Colombia Riohacha Plein tegenover het politiebureau familie slaapt buiten op het plein. Jendy Hebert Bryan Zaida Isabel Branyer 26-06-2019 foto Jaco Klamer

Veel meer informatie over het werk van ZOA is te vinden op haar website: https://www.zoa.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Wereldwinkels Nederland

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 2.606 euro aan het investeringsfonds van Stichting Wereldwinkels Nederland gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor het verstrekken van leningen aan Wereldwinkels die een duurzame investering willen doen.

Wereldwinkels Nederland

Wereldwinkels Nederland is een organisatie voor de ondersteuning van wereldwinkels. Onze doelstelling is het bevorderen van eerlijke handel. Eerlijke handel is een samenwerkingsverband in de handelsketen om de arbeids- en leefomstandigheden van producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren.
Onze insteek is dat we wereldwinkels faciliteren in al hun uiteenlopende vormen. Elke wereldwinkel is immers uniek, dat maakt een wereldwinkel ook zo bijzonder. Wereldwinkels Nederland heeft op dit moment 82 deelnemende wereldwinkels.

Investeringsfonds Wereldwinkels Nederland

In 2018 heeft Wereldwinkels Nederland een Investeringsfonds ingericht. Deelnemers die een duurzame investering willen doen kunnen hierop een beroep doen. Het kan gaan om kassa-automatisering met nieuwe pc’s, een verhuizing, of een herinrichting, of het starten van een wereldwinkel. Bedragen die geleend kunnen worden liggen tussen € 2.500 en € 20.000. Terugbetaling geschiedt in vaste jaarlijkse termijnen, de lening is renteloos.
De deelnemer die een beroep op het investeringsfonds wil doen dient een aanvraag bij het bestuur. De financiële commissie brengt een advies over de aanvraag uit aan het bestuur. Het bestuur beslist. Het Investeringsfonds is gevuld met bijdragen van wereldwinkels. Door een zeer grote bijdrage van Wereldwinkel Katwijk heeft het fonds een omvang van betekenis gekregen.

Veel meer informatie over het werk van Wereldwinkels Nederland is te vinden op haar website: https://www.wereldwinkelsnederland.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Hivos

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 2.606 euro aan Stichting Hivos gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden ter ondersteuning van de activiteiten van Hivos in meer dan 30 landen.

Hivos

Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen komen we op voor gelijkheid en strijden we tegen machtsmisbruik. We werken met activisten, ondernemers, journalisten, kunstenaars, burgers en hun organisaties in meer dan 30 landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Wij staan hen bij met kennis, contacten, geld en bescherming. Zo bouwen we samen aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Hivos is in 1968 opgericht vanuit een humanistische overtuiging. Onze naam staat oorspronkelijk dan ook voor: Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking. In het verzuilde Nederland van de jaren zestig, waren onze oprichters ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking seculier zou moeten zijn omdat échte samenwerking uitgaat van respect voor álle overtuigingen.

Wij gaan al meer dan 50 jaar uit van de kracht van mensen en hun vermogen zélf hun leven vorm te geven. Ongeacht wat zij geloven of hoe zij zichzelf identificeren. De unieke verscheidenheid van mensen is waardevol en moet gekoesterd worden. Want, een leven in vrijheid en waardigheid, met respect voor elkaar en de planeet, leidt tot een groter individueel welzijn en een eerlijke en veerkrachtige samenleving. Tot op de dag van vandaag worden wij door deze overtuiging geïnspireerd en bepaalt het hoe wij naar de wereld kijken.

Onze overtuiging vind je terug in onze waarden. Deze waarden zijn de leidraad van ons werk:

Vrijheid en waardigheid
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid en waardigheid te leven. Mensen moeten de vrijheid hebben om te geloven wat ze willen, hun mening te uiten, hun regeringen te betwisten en de gevestigde orde te beïnvloeden.

Zelfbeschikking en diversiteit
Mensen moeten zelf keuzes en beslissingen kunnen maken op basis van hun eigen voorkeuren en interesses, ongedacht hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Ieder mens is uniek en onze individuele verschillen leiden tot diversiteit.

Gelijkheid en rechtvaardigheid
Niet iedereen is hetzelfde, maar we zijn wel gelijk. Wij moeten als zodanig worden behandeld en dit moet verankerd worden in de manier waarop onze sociale en juridische systemen werken.

Verantwoord burgerschap
Mensen hebben zowel rechten als plichten. Zorg dragen voor iedereen om ons heen en op een manier leven die anderen en onze planeet niet beschadigt, zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Duurzaam gebruik van de rijkdommen van onze planeet
Er is maar één planeet. Duurzaam gebruik van de rijkdommen van onze planeet is essentieel voor huidige en toekomstige generaties. Dit betekent dat we niet alleen onze impact op het milieu moeten verminderen, maar ook moeten herstellen wat al is aangetast.

Veel meer informatie over het werk van Hivos is te vinden op haar website: https://www.hivos.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Donatie van Wereldwinkel Doorn aan De Moeder’s Geuren

Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 869 euro aan Stichting De Moeder’s Geuren gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden ter ondersteuning van onderwijsprojecten gebaseerd op de Glenn Doman methode in India en Nederland.

Stichting De Moeder’s Geuren

Doelstelling van de stichting is het initiëren, ontwikkelen, ondersteunen, stimuleren, begeleiden en tot stand brengen van activiteiten en projecten die bijdragen aan de verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van de mensen in India en Nederland. De Moeder’s Geuren heeft tot doel projecten en activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen die als voorbeeld kunnen dienen voor navolging in een grotere context en voor algemeen belang.

We focussen op specifieke projecten op het gebied van vernieuwend onderwijs, biologische landbouw en duurzaam milieubeheer, toegepaste kennis van sociale ontwikkeling en wereldvrede. Voor onderwijs, landbouw en milieu projecten ligt de nadruk op projecten in India en Nederland, terwijl de sociale ontwikkeling en wereldvrede projecten internationaal georiënteerd zijn.

Het motto van de Stichting is het brede “voor vooruitgang”.

Actieve projecten:
Onderwijs projecten gebaseerd op de Glenn Doman onderwijsmethode in India en Nederland
EM (Effectieve Micro-organismen) gerelateerde projecten in India en Nederland
Wereldvrede projecten

Veel meer informatie over het werk van De Moeder’s Geuren is te vinden op haar website: http://moedersgeuren.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.