Donatie van Wereldwinkel Doorn aan Liliane Fonds

Stichting Wereldwinkel Doorn heeft op 18 oktober 2019 een bedrag van 8.686 euro aan het Liliane Fonds gedoneerd. Het bedrag zal gebruikt worden voor het project Onderwijs voor Iedereen! in Kameroen.

Het Liliane Fonds in Kameroen

In 2019 ondersteunen wij in Kameroen bijna 2.600 kinderen met een handicap.

Partnerorganisatie

Om de hulp te realiseren, werkt het Liliane Fonds samen met professionele partnerorganisaties in de directe leefomgeving van het kind. Dat doen we heel bewust! De door ons geselecteerde partnerorganisaties zijn sterke en solide partners. Zij hebben als geen ander oren, ogen en daadkracht in de omgeving van het kind. Binnen de partnerorganisatie regelt een team van deskundigen het individueel persoonlijk opgesteld revalidatieplan voor het kind. Het programma in Kameroen wordt uitgevoerd door 21 lokale partnerorganisaties.

Partnerorganisatie Cameroon Baptist Convention

Een van de partnerorganisaties in Kameroen is de Cameroon Baptist Convention. Met name met de gezondheidstak van deze organisatie werkt het Liliane Fonds al sinds 2015 samen. De Cameroon Baptist Convention Health Services (CBCHS) werd meer dan 60 jaar geleden opgericht in een klein dorp, Mbem, in het Noordwesten van Kameroen. De organisatie is intussen actief in 6 van de 10 provincies van Kameroen.
In haar programma met het Liliane Fonds werkt CBCHS aan een inclusieve samenleving, waarin mensen met een handicap gewoon meedoen en meetellen. Ook op het gebied van onderwijs.

Project “Onderwijs voor Iedereen!”

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit is, door alle landen van de wereld, vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch is dit lang niet altijd het geval. 90% van de kinderen met een handicap gaat niet naar school. In Kameroen zijn dit naar schatting 720.000 kinderen.

Om hier verandering in te brengen is bewustwording van ouders, schoolleiders en docenten, en de omgeving nodig. Een handicap is géén vloek of straf van God. Het kind moet centraal staan en niet de handicap. De focus moet liggen op wat de kinderen wél kunnen. Daarnaast moeten er voldoende hulpmiddelen zijn en de scholen moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

Het project ‘Onderwijs voor Iedereen’ richt zich op al deze aspecten. Het streven is om binnen 3 jaar:

  • 15 scholen toegankelijk te maken. Trappen worden vervangen door hellingbanen, toiletten worden aangepast, deuren worden verbreed en er komen hulpmiddelen voor bijvoorbeeld dove en blinde kinderen.
  • De directeuren van de scholen bewust te maken van de problematiek van de kinderen en jongeren met een handicap. Zij moeten openstaan voor een inclusieve school en veranderingen willen aanbrengen.
  • 110 leerkrachten op te leiden om inclusief les te kunnen geven. Zij krijgen inzicht in de achtergrond van de verschillende handicaps, zij leren de problemen te herkennen en hiermee om te gaan.
  • Ouderbijeenkomsten te organiseren. Hier wordt gesproken over hun rol binnen de acceptatie (in het gezin en omgeving), opvoeding en scholing van hun kinderen.

Mediacampagnes zullen het geheel ondersteunen. Door lokale radiostations, brochures en posters wordt binnen de verschillende gemeenschappen aan bewustwording gewerkt en aandacht gevraagd voor het belang van inclusief onderwijs.

Kosten

Voor dit 3 jarige project is een bijdrage gevraagd van gemiddeld € 50.000 / jaar. Van onze partnerorganisatie Cameroon Baptist Convention ontvangen wij ieder half jaar een uitgebreide rapportage over het verloop van het project. Deze rapportage wordt gedeeld met onze donateurs.
Uw donatie: Voor het monitoren en evalueren van het project door o.a. het ontwerpen van een database, screening op scholen, besprekingen met betrokkenen en bijeenkomsten met deelnemers is voor 2019 een bijdrage van € 8.385,- gevraagd. Uw donatie zal hiervoor worden bestemd.

Status

Het project is in 2018 in gang gezet. De resultaten zijn veelbelovend. De leerkrachten hebben meer begrip voor de kinderen met een handicap, hebben meer kennis van de verschillende methodes en hulpmiddelen om hen te helpen. Zij zijn enthousiast en dragen hun ervaring en kennis ook over aan docenten die hier nog niet mee bekend zijn.

Aanpassing van een school

Bovenstaand ziet u een oud schoolgebouw wat helemaal wordt aangepast voor inclusief onderwijs. Het is bijna gereed. Alle klaslokalen zijn toegankelijk voor kinderen met een handicap. Zo zijn de ruimtes geschikt voor rolstoelen en andere hulpmiddelen en toiletten hebben beugels.
In dit gebouw is ook een resource-room. Binnen dit lokaal zijn veel hulpmiddelen voor onderwijs aan blinde en dove kinderen beschikbaar. De ruimte wordt gebruikt als een trainingscentrum voor de onderwijzers. Hier leren zij de verschillende hulpmiddelen kennen en leren zij die goed te gebruiken. Dit project is door een van onze maatschappelijke partners gefinancierd.

Harison, kan weer naar school

Harison is blind. Met behulp van hulpmiddelen als een braillepen en speciaal papier kan hij aantekeningen maken en de lessen volgen.

Harison (19) werd rond zijn zevende jaar in korte tijd blind. Hij ging toen al naar school, maar zijn ouders hielden hem nadien thuis. Ze waren ervan overtuigd dat hij behekst was en zochten hulp bij lokale medicijnmannen. Helaas zonder succes. In die tijd was Harison redelijk wanhopig, hij wilde zo graag naar school. Zijn vader verbood het hem, onder het mom dat er dan iets ergs zou gebeuren. Pas toen de vader van Harison overleed ging zijn moeder actief op zoek naar hulp.

Een hulpverlener van een van de partnerorganisaties kwam in contact met haar. Hij overtuigde de moeder en de omgeving dat Harison niet behekst was. De hulpverlener zorgde er ook voor dat hij terecht kon op een inclusieve school. Hier leerde hij lopen met een blindenstok, brailleschrift en een aantal praktische zaken waarmee blinde kinderen te maken krijgen. Nu doet Harison mee met de gewone schoollessen in de klas.

Harison is ouder dan de andere kinderen, maar dat maakt hem niets uit. Hij is in zijn omgeving nu volledig geaccepteerd. Hij maakt er vrienden en is een voorbeeld voor zijn klasgenoten. Harison zit in het eerste jaar van de Secundary school en is vast van plan iets van zijn leven te maken. Dat gaat hem lukken, zijn familie staat nu helemaal achter hem.

Liliane Fonds

Kinderen met een handicap horen erbij
Dit is de visie ofwel de toekomstdroom van het Liliane Fonds: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen – thuis en in hun gemeenschap – en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft.

Zover is het nog niet. Zeker niet in de armste gebieden van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daar woont 85 procent van alle kinderen met een beperking. Dat is geen toeval! Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt omgekeerd tot nog meer armoede. Kosten lopen op, mogelijkheden – voor onderwijs, werk, een maatschappelijk leven – nemen verder af. Doordat hulpmiddelen onbetaalbaar zijn en gebouwen onneembare vestingen, maar vooral door sociale uitsluiting. Vaak keert de gemeenschap zich af van kinderen met een beperking en van het gezin waartoe ze behoren. De oorzaak: vooroordelen en taboes.

We kunnen de vicieuze cirkel doorbreken
Miljoenen kinderen en hun naasten zitten gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en handicap. Dat mag niet zo blijven en dat hoeft ook niet. Samen met anderen zullen we deze cirkel doorbreken. Onze toekomstdroom kan uitkomen.

Veel meer informatie over het werk van het Liliane Fonds is te vinden op haar website: https://www.lilianefonds.nl/

Wereldwinkel Doorn

Eind augustus 2019 heeft Wereldwinkel Doorn haar deuren voorgoed gesloten. Een toenemend gebrek aan vrijwilligers en klanten maakte deze pijnlijke beslissing tenslotte onvermijdelijk. Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen van Stichting Wereldwinkel Doorn is er een niet onaanzienlijk bedrag overgebleven. Wereldwinkel Doorn is zelf als ANBI geregistreerd, en laat dit resterende bedrag graag ten goede komen aan andere ANBI-geregistreerde organisaties met een min of meer vergelijkbare doelstelling. Alle vrijwilligers van de winkel hebben hiervoor begin september gestemd. De verdeling is vervolgens bepaald naar evenredigheid van het aantal per organisatie uitgebrachte stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *